Про спеціальність “Економіка підприємства”

Характеристика спеціальності

Галузь знань: 0305 «Економіка і підприємство»

напрям підготовки: 6.030504    Економіка підприємства

здійснюється підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр, спеціаліст

Основні дисципліни, які складають фахову підготовку:

 • політекономія;
 • макроекономіка, мікроекономіка, економіка якості;
 • економіка підприємства;
 • організація виробництва;
 • планування діяльності підприємства;
 • економічний аналіз;
 • техніко-економічний аналіз;
 • проектний аналіз;
 • інвестиційна діяльність;
 • інноваційна діяльність;
 • стратегія підприємства;
 • фінанси підприємства, логістика маркетинг;
 • економічне обґрунтування господарчих рішень;
 • бухгалтерський облік та статистика;
 • міжнародна економіка;
 • менеджмент.

 Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:

 • економіст виробничих підрозділів підприємства;
 • спеціаліст-аналітик з питань ефективності виробництва;
 • консультант або експерт у науково-дослідницьких, інформаційних центрах;
 • економіст фінансової служби;
 • економіст з питань управління виробництвом;
 • спеціаліст-аналітик з питань ризику у фінансових та банківських установах, страхових компаніях;
 • консультант-аналітик в інвестиційних фондах та компаніях.

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання:

 • промислові підприємства, у тому числі з іноземним капіталом;
 • державні організації та управління різних рівнів;
 • підприємства торгової та посередницької діяльності;
 • науково-дослідні організації;
 • економічні підрозділи МВД, СБУ та ін.;
 • вищі та середні навчальні заклади;
 • банки, страхові компанії;
 • товарні та фондові біржі;
 • інвестиційні фонди, інвестиційні компанії;
 • рекламні, інформаційні компанії;
 •  аудиторські та консалтингові фірми.

Основні завдання, які зможе вирішувати випускник у майбутньому:

 •  розрахунки основних економічних показників;
 • аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства та обґрунтування планових рішень;
 • організація системи контролю на підприємстві;
 • розробка заходів запобігання банкрутства;
 • оцінка зовнішнього потенціалу фірми;
 • оцінка та управління ризиками підприємств, банків та страхових установ;
 • формування партнерських відношень з закордонними та вітчизняними підприємствами і організаціями;
 • організація консультаційних та інформаційних послуг.

Навчальний процес в інституті організований за кредитно-модульною системою. Це означає, що вивчення кожної дисципліни розділене на декілька етапів (модулів), кожний з яких завершується певною формою контролю знань. Крім того, окремо оцінюється поточна робота студентів. Гнучка шкала оцінок (100 балів) дозволяє забезпечити індивідуальний підхід і об’єктивно врахувати всі результати роботи кожного студента.

Підсумкова атестація по завершенні програми підготовки на ОКР «бакалавр» включає складання двох державних іспитів: з економічної теорії та комплексний екзамен із спеціальних дисциплін.

Після успішного проходження підсумкової атестації випускник отримує державний диплом про вищу освіту.