Про спеціальність “Менеджмент”

Характеристика спеціальності

Галузь знань: 0306 «Менеджмент і адміністрування»

напрям підготовки: 6.030601 – Менеджмент

здійснюється підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр, спеціаліст

Об’єкт діяльності: середній рівень управління у лінійних та функціональних підрозділах організацій різних форм власності та організаційно-правових форм; у т.ч. у закладах освіти, науково-дослідних установах.

Функції у межах компетенції фахівця цього напряму:

забезпечення раціонального управління економічними, фінансовими, інвестиційними, інноваційними і соціальними процесами на підприємствах різних напрямів діяльності, організація ефективних систем управління; удосконалення управління відповідно до тенденцій економічного та соціального розвитку країни та регіону.

Можливі посади:

  • керівники (менеджери) підприємств різних сфер діяльності;
  • керівники підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі;
  • керівники інших малих підприємств;
  • менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління;
  • менеджери з питань економічної, маркетингової, фінансової, зовнішньоекономічної діяльості;
  • брокери (посередники) з купівлі-продажу товарів;
  • інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі.

Переваги фахівців.

Перевагою фахівців з менеджменту є рівень зарплат, що істотно перевищує середній по Україні; широкий спектр можливих місць працевлаштування, оскільки основними напрямами професійної діяльності є інформаційно-аналітична, організаційно-управлінська та адміністративно-господарська. Бакалавр з менеджменту за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: економічна, маркетингова, обліково-контрольна. Магістри з менеджменту – це фахівці вищого рівня управління, вони можуть займатися науковою та педагогічною діяльністю.

Попит на фахівців.

Традиційно в Україні і світі є високий попит на фахівців у галузі управління. Сьогодні випускники цього напряму працюють на провідних підприємствах регіону (ВАТ «Мотор-Січ», ЗМКБ «Прогрес», ВАТ «Запоріжсталь», ЗЕРЗ, ВАТ «Укртелеком», ЗАЗ, банк «Надра», «ПравексБанк», «Дніпроенерго», ТОВ «Полімер», туристичні фірми, ВАТ «Дніпроспецсталь» та інші підприємства), у структурах державного і місцевого управління, товарних біржах, в Управлінні зовнішніх відносин та зовнішньоекономічних зв’язків, підрозділах зовнішньоекономічної діяльності підприємств, у торгово-промисловій палаті, банках, в органах регіонального та галузевого управління, а також у Києві, Росії, Германії.

Система набуття практичного досвіду.

Програмою підготовки з менеджменту передбачено 3 види практик, які студенти можуть проходити на провідних підприємствах регіону. Студенти також набувають практичного досвіду при підготовці курсових і дипломних (магістерських) робіт, тематика яких узгоджується з їх побажаннями щодо напряму майбутньої діяльності та працевлаштування. За бажанням студенти також можуть брати участь у виконанні прикладних досліджень і розробок у межах планів науково-дослідної діяльності випускової кафедри.

Результат підготовки фахівців. За результатами навчання студенти отримують: знання щодо особливостей управління підприємств різних напрямів діяльності, формування оптимального асортименту продукції, знання системного планування самоменеджменту, прийняття управлінських рішень, управління якістю та конкурентоспроможністю продукції, знання прав споживачів, знання охорони праці та техніки безпеки, знання соціального захисту працівників, знання організації управлінської праці, знання генерування влади, знання організації діловодства, знання щодо виконання управлінських рішень;

вміння розробляти стратегічні напрями розвитку організації, забезпечувати її конкурентоспроможність, планувати та прогнозувати діяльність організації, планувати потреби у ресурсах, поєднувати усі види ресурсів; організувати колективну працю щодо досягнення місії організації; організувати реалізацію управлінських рішень; розробляти раціональні форми організації управління, організації зовнішньоекономічної діяльності; співпрацювати з банками та іншими кредитно-фінансовими установами, управляти персоналом, формувати колектив та керувати ним, розробляти ефективні системи мотивації та оплати праці, розробляти системи мотивації власників;

навички розробки та впровадження нововведень, прогнозування динаміки попиту, організації та раціоналізації робочих місць, організації процесів управління, налагодження ділових контактів корпоративної організації із зовнішнім середовищем, здійснення комерційної діяльності, формування та розвитку корпоративної культури, формування іміджу організації, контролю охорони праці та техніки безпеки, контролю якості продукції, контролю усіх видів розрахунків, звітування про діяльність, управління конфліктами, проведення наукових досліджень.

Здібності, якими мають володіти абітурієнти, що вступають навчатися за напрямом “Менеджмент”:

знання математики, української мови і літератури та інформатики у межах програми середньої школи, бажання навчатися і спілкуватися.