Про спеціальність “Соціологія”

Характеристика спеціальності

Галузь знань: 0301 «Соціально-політичні науки»

напрям підготовки: 6.030101   Соціологія

здійснюється підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр