Мета та напрями міжнародної діяльності

   1. Основною метою діяльності ЕІДМУ “КПУ” є вдосконалення навчального процесу. Одним із шляхів реалізації цієї діяльності є здійснення міжнародних контактів у сфері освіти, які спрямовані на:
– налагодження ділових контактів на рівні фахівців різних кафедр;
– обмін студентами і викладачами;
– ознайомлення із зарубіжними зразками програм, навчальних посібників, засобів і методик викладання;
– проведення спільних наукових досліджень, обмін науковими публікаціями співробітників.
Міжнародні освітні та наукові зв’язки ЕІДМУ “КПУ” здійснює у тісному співробітництві з КПУ, шляхом координації дій з відділом міжнародних зв’язків та роботи з іноземними студентами створеним в КПУ у 2005 році.
В КПУ створено також комісію з міжнародних зв’язків для налагодження контактів і розвитку всебічних стосунків у сфері освіти, науки, культури та бізнесу із іноземними партнерами. До складу комісії увійшли ряд викладачів факультету іноземних мов КПУ та студенти КПУ і ЕІДМУ “КПУ” різних спеціальностей денної форми навчання.

       2. Головними напрямками діяльності комісії та відділу міжнародних зв’язків є:
       1) Налагодження відносин з університетами, інститутами, коледжами, школами бізнесу та іншими освітніми центрами для здійснення співробітництва у таких сферах:
             а) проведення науково-дослідної роботи, що становить взаємний інтерес;
           б) публікація наукових статей, спільне видання та обмін наявною науково-методичною літературою;
           в) здійснення інформаційного обміну з питань науки, а також теорії та практики організації системи вищої освіти;
            г) організація зустрічей, семінарів, науково-практичних конференцій, спільних навчальних програм, а також обміну студентів;
            д) проведення маркетингових досліджень, вивчення споживчого попиту, моніторинг громадської думки з певних соціальних, економічних та політичних питань.
       2) Подальший розвиток і поглиблення існуючих контактів університету, ЕІДМУ “КПУ” в тому числі закріплених міжнародними договорами та протоколами про наміри.
       3) Налагодження відносин із українською діаспорою для здійснення співробітництва у сфері освіти, науки та розвитку культурних зв’язків з українськими центрами за кордоном.
       4) Підтримка контактів із відповідними відділами міської та обласної адміністрації (Управлінням зовнішньоекономічних зв’язків та торгівлі, Торгово-промисловою палатою м. Запоріжжя тощо) з метою отримання інформації про іноземні делегації, що прибувають до міста, для участі у розробці й реалізації програм їх прийому, включаючи перекладацьку діяльність.
       5) Участь у міжнародних наукових і освітніх програмах.
       6) Пошук коштів для організації поїздок студентів за кордон з метою практики, професійного стажування і навчання.
       7) Стажування студентів за кордоном.
       Комісія та відділ міжнародних зв’язків активно працює над встановленням зв’язків із конкретними зарубіжними партнерами. Для цього створено комп’ютерний банк відомостей і адрес, як організацій, так і приватних осіб в різних країнах світу, які зацікавлені в реалізації зазначених вище проектів і програм. З деякими з цих адресатів налагоджено листування і отримано результати.

       3. Кафедри ЕІДМУ “КПУ” разом з відповідними кафедрами КПУ виконують великий обсяг роботи з підготовки рекламних матеріалів, складання ділових листів і контрактів, проведення ділового листування із зарубіжними інститутами, навчальними центрами, громадськими організаціями. Проводяться круглі столи, семінари, зустрічі із представниками різних громадських організацій закордонних країн на яких викладачі та студенти набувають мовної та фахової практики та налагоджують зв’язки із представниками цих країн.

       4. При КПУ на постійній основі функціонує Міжнародний науково-методичний Центр навчання англійської мови, створений за підтримки Міністерства освіти і науки України та Oxford University Press (OUP). В ЕІДМУ “КПУ” постійно функціонують курси англійської мови, між Центром КПУ та керівниками курсів ЕІДМУ “КПУ” узгоджуються плани робіт.
       Основні напрямки діяльності Центру:
       – навчання англійської мови в групах та індивідуально – школярів, студентів, дорослого населення;
       – забезпечення шкіл міста та області новими підручниками видавництва “Oxford University Press”, які рекомендовані Міністерством освіти і науки України.

       5. З 2008 року в рамках КПУ за ініціативою відділу міжнародних зв’язків та роботи з іноземними студентами створено наступні міжнародні центри:
       – Центр міжнародних зв’язків, який забезпечує членство університету в міжнародних освітніх організаціях, участь у міжнародних проектах, прийом іноземних делегацій, організацію робочих візитів та відряджень представників професорсько-викладацького складу КПУ та ЕІДМУ “КПУ” за кордон.
       – Центр міжнародних стажувань, здійснює презентацію міжнародних програм та конкурсів на отримання стипендій для викладачів та студентів, організацію стажувань, професійних практик студентів за кордоном, участь студентів у програмах культурного обміну.

       6. Згідно із напрацюваннями та планами розвитку міжнародної діяльності інститутів університету та відповідно до Програми розвитку міжнародних зв’язків КПУ до 2017 року у зв’язку з інтеграцією університету в міжнародний освітній простір у міжнародній діяльності КПУ особлива увага приділяється таким напрямкам як співробітництво з міжнародними установами, фандрайзинг, навчання іноземних громадян у КПУ, організація практик та стажувань за кордоном для студентів та фахівців університету і інститутів, наукова співпраця із іноземними партнерами, підписання нових угод про співробітництво, участь у спільних міжнародних проектах, які отримують фінансування від Європейської Комісії – проекти за програмою технічної допомоги “Темпус”, участь представників університету у програмах та конкурсах на отримання персональних грантів, інше.
       Усі заходи з міжнародної діяльності, що відбуваються в університеті, інституті мають за мету реалізацію сучасної політики і стратегії нашої держави, спрямованих на подальшу розбудову національної системи вищої освіти, адаптацію її до соціально орієнтованої економіки, інтеграцію в міжнародний освітній простір.

       7. З метою оптимізації міжнародної діяльності в КПУ була розроблена Перспективна програма розвитку та вдосконалення міжнародних зв’язків Класичного приватного університету на період 2008–2013 рр. “Світ без кордонів” (наказ ректора № 170 від 02.12.2008 р.), згідно з якою визначені нормативна база й організаційне забезпечення, основні напрями, форми і принципи, науково-інформаційне та навчально-методичне забезпечення міжнародної діяльності університету. Для посилення нормативної бази з організації міжнародної діяльності та прийому іноземних громадян на навчання були підготовлені, затверджені та прийняті до використання у роботі такі документи:
       – Положення про прийом іноземних фахівців та делегацій у КПУ;
       – Положення про конкурсний відбір представників університету для участі у міжнародних заходах;
       – Положення про впровадження передового іноземного досвіду в навчальну, методичну, наукову та культурно-виховну діяльності КПУ;
       – Положення про присвоєння почесного звання “Почесний професор Класичного приватного університету”;
       – Положення про службові відрядження, наукові стажування викладачів та студентів КПУ за кордоном;
       – Положення про рейтингове оцінювання міжнародної діяльності Інститутів Класичного приватного університету;
       – Договір про надання освітніх послуг іноземному громадянину;
       – Інструкція про порядок прийому до Класичного приватного університету іноземців та осіб без громадянства.
       У 2013 році рішенням Вченої ради Класичного приватного університету затверджено Програму розвитку міжнародних зв’язків КПУ до 2017 року у зв’язку з інтеграцією університету в міжнародний освітній простір.

       8. У жовтні 2008 року Класичний приватний університет набув членства в Міжнародній асоціації університетів (International Association of Universities) та був внесений у базу даних ЮНЕСКО, що значно підвищує його рейтинг як на національному ринку освітніх послуг, так і на міжнародному.

       9. Університет з візитом відвідують іноземні делегації та професори з Китаю, Канади, Німеччини, Норвегії, США, Туреччини, Польщі, Росії, Білорусії, Чехії, Великобританії, Ізраїлю, Швеції, Грузії, Туреччини, Австрії.. Так, університет відвідали аташе Посольства США в Україні з питань викладання англійської мови в Україні, Азербайджані, Білорусі, Вірменії, Грузії і Молдови, та в рамках програми перепідготовки військовослужбовців – аташе з питань оборони Королівського Посольства Норвегії в Україні. Університет активно співпрацює з Центром культури Ізраїлю при Консульстві держави Ізраїль у м. Дніпропетровську. За підтримки Центру в КПУ проводяться заняття з вивчення івриту та культури країни. Консул Консульства держави Ізраїль щорічно відвідує КПУ.

       10. Студенти та викладачі університету беруть участь у міжнародних програмах обміну та стажування, конкурсах на отримання грантів, які проходять за фінансової підтримки Посольства США в Україні, німецької служби DAAD, Посольства республіки Польща в Україні та Представництв польських фондів, представництв Європейської комісії в Україні, посольства держави Ізраїль в Україні, міжнародних фондів. Науково-педагогічні представники університету проходять стажування та виїжджають на наукові відрядження до Росії, Великобританії (Кембриджі), Ірландії. Беруть участь у міжнародних заходах та конференціях у Росії, Білорусі, Польщі, Грузії, Португалії, Туреччині.

       11. КПУ, ЕІДМУ “КПУ” беруть участь у роботі міжнародних проектів.
       З 2008 року впроваджується проект “Норвегія-Україна” з перепідготовки військовослужбовців, звільнених у запас. Проект фінансується з боку Посольства Норвегії в Україні, підтримується ОБСЄ, дає можливість військовослужбовцям пройти перепідготовку з потрібних їм спеціальностей, які мають попит на ринку праці, буди соціально адаптованими до умов цивільного життя.

       12. Юридичний клуб молодих вчених при Інституті права ім. В. Сташиса виграв конкурс на участь у тренінговій програмі щодо розвитку навичок представництва інтересів і захисту прав проекту “Тренінгова допомога місцевим та регіональним організаціям громадянського суспільства” в межах програми малих проектів МАТРА КАП Міністерства закордонних справ Королівства Нідерландів.

       13. КПУ, ЕІДМУ “КПУ” активно брали участь у спільному канадсько-українському проекті “Стратегічний розвиток регіону” та у тендері “Програма стратегічного розвитку регіону до 2015 року” (за підтримки канадського проекту). Цю роботу продовжено у 2015 році шляхом розробки Стратегії розвитку м. Енергодар до 2020 року за договором, укладеним з виконкомом м. Енергодар.

       14. Протягом 2009-2010 н.р. значно розширилися міжнародні зв’язки з університетами за кордоном, зокрема було укладено договори про співробітництво з:
       – Університетом прикладних наук Герліц-Циттау, Німеччина (2009)
       – Тбіліським університетом імені Давида Агмашенебелі, м. Тбілісі, Грузія (2009)
       – Вищою школою бізнесу – Національним університетом Льюіса, м. Новий Сонч, Польща (2009)
       – Приватним закладом Карагандинський університет “Болашак”, м. Караганда, Казахстан (2010)
       – Університетом “Перспектива”, м. Кишинів, Молдова (2010)
       – Махак Коледжом Прикладних мистецтв та технологій, м. Онтаріо, Канада (2010).

       15. У 2010-2011 н.р. КПУ уклав наступні угоди про співробітництво:
       – Університет Данте Алігьєрі, Реджіо Калабріа, Італія (2010),
       – Гуманітарна Академія ім. О. Гештора у м. Пултуск (Польща)(2010),
       – Університет Лазарського, Варшава (Польща), (2010),
       – Академія наук туризму, м. Кутаїсі, Грузія (2011),
       – Відкритий університет Ізраїлю (2011).

       16. У 2012-2013 н.р. Університет уклав наступні угоди про співробітництво:
       – Інститут публічних фінансів, Хорватія (2012);
       – Вища школа Економіки та інновацій в Любліні, Польща (2013);
       – Університет Фінансів та Менеджменту у Варшаві, Польща (2013);
       – Libertas Business School, Хорватия (2013);
       – Резекненская Высшая Школа, Латвия (2013).

       17. На даний час встановлені інформаційно-аналітичні партнерські зв’язки з організаціями з реалізації програм:
– Офіс програми обміну майбутніх лідерів (FSA-FLEX) “Акт на підтримку свободи” (IREX);
– Офіс програми для проведення досліджень в університетах США (IREX);
– Офіс програм стипендій імені Едмунда Маскі та “Акт на підтримку свободи” (Muski/FSA Graduate);
– Офіс програми підтримки університетського адміністрування та “Сучасні проблеми”;
– Німецька служба академічних обмінів (DAAD);
– Офіс програм “Стипендій імені Фулбрайта”;
– Інформаційно-консультаційний центр “Освіта” (м. Одеса);
– Фонд “Відродження”;
– Фонд “Відкритий Світ”
– Агенція “Сантіс”;
– Міжнародна агенція “GESIS”;
– Ресурсний центр “Гурт”.